Logo

Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse

 
 

Navne endring i Stiftelsen Betania

Betania bo- og dagsenter endrer navn.
Fra 1. april splittes Betania bo- og dagsenter i to enheter:
Bossekop sykehjem, som vil være nytt navn på sengepostene forteller at her drives nå et sykehjem som et tilbud for eldre mennesker.
Bossekop sykehjem er valgt som navn for å fortelle hvor sykehjemmet er i Alta, på samme måte som Elvebakken og Kåfjord sykehjem.
Alta bo –og dagsenter, er det nye navnet på rus- og psykiatritilbudet. Dette omfatter fortsatt  dagsenteret ”Møteplassen” og ca. 20 boenheter.
Alta i navnet er valgt bevisst fordi dagsenteret skal være et tilbud til brukere uansett hvor i kommunen de bor.

Begrunnelsen for navneskiftet er to-delt:
- Betania-navnet har både vært brukt om selve stiftelsen og om anleggene i Bossekop. Det har ført til en del misforståelser.
Heretter vil navnet Betania kun bli brukt som navn på Stiftelsen Betania, Alta. Stiftelsen er overbygningen for den samlede virksomheten som Betania driver.
- Frem til 1996 var målgruppen i all hovedsak innen psykiatrien. Gruppen eldre med opphold i sykehjem har utviklet seg til å bli en ny målgruppe. Det er gjennom navneendringen ønskelig å skille målgruppene på en tydeligere måte.

Historisk har byggene i Bossekop hatt følgende navn gjennom årene:

  1. 1937 - 1945: Betania barnehjem.
  2. 1946 - 1974: Betania pleiehjem.
  3. 1975 - 1995: Betania psykiatriske sykehjem.
  4. 1996 - 2010: Betania bo– og dagsenter.
  5. Fra 1. april 2010: Bossekop sykehjem og Alta bo– og dagsenter.

Vi håper nye navn vil feste seg etter hvert som de brukes i det daglige, men vi innser Betania-navnet nok vil bli brukt på folkemunne i år fremover.

 
4
3
2
1