Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

  Betania er en privat selveiende stiftelse med postadresse i Alta, Finnmark fylke. I vedtektenes § 2 er formålet for stiftelsen beskrevet slik:"Stiftelsens formål er allmennyttig, varig virksomhet av helse- og sosial, humanitær og lignende art på kristent verdigrunnlag i Finnmark med videre."
   
 
  Virksomheten har sitt eierskap forankret  i Pinsebevegelsen
Det var pioneren Alma Halse fra Åheim på Sunnmøre som etablerte virksomheten i 1937. Hun hadde sin tilknytting til Pinsekirka Filadelfia Ålesund.  Alma Halse regnes også som en av grunnleggerne av Sandvik Folkehøgskole.

Virksomheten Betania driver i dag Bossekop sykehjemsom er et sykehjem med 15 sengeplasser. Virksomheten innbefatter også Møteplassen, som er et dagsenter for personer med psykiske lidelser. Tilknyttet dagsenteret disponerer Alta kommune 18 leiligheter til personer med psykiske lidelser/rus. Denne delen av virksomheten er benevnt som Alta- bo og dagsenter.

Furuly Sykehjem har 35 pasientplasser. Sykehjemmet har to skjermede enheter for aldersdemente. 
Stiftelsen driver også en to barnehager. Furuly barnehage, er en femavdelingsbarnehage og ble renovert/ nybygd i 2010. Breverud barnehage AS ble etablert høsten 2011. Denne eies i samarbeid med idrettslaget BUL i Bossekop.

I tillegg leies det ut en rekke omsorgsboliger og trygdeleiligheter til både personer med psykiske lidelser og til boligtrengende eldre. Den enkelte virksomhet og boligmassen administreres gjennom Betania Driftsselskap.
Alta Kommune
er hovedsamarbeidspartner og avtalepartner til Stiftelsen Betania, Alta.
 

 

For kontakt gå hit...
4
3
2
1