Logo Til barn og gamle, til friske og lamme,
vi vil rekke vår arm. Vi vil løfte og bære,
vi vil leve og lære det Gud har oss vist.
Alma Halse
 

 

 

 

 

Visjonsord for Stiftelsen Betania Alta er: Engasjert omsorg

Dette skal gjenkjennes ved at vi ut fra et kristent livssyn ivaretar hele mennesket og prioriterer faglig utvikling. Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet med brukeren i fokus, vi er nytenkende og ivaretar Betania-arbeidets historie og kultur.

En visjon sier normalt noe om hvor vi ønsker å være i fremtiden. En drøm å strekke seg mot. Vi ønsker at våre medarbeidere skal identifisere seg med engasjert omsorg både i nåtid og fremtid. Altså en kontinuerlig situasjon og prosess.

Kjerneverdier for Stiftelsen Betania: 

Nærhet
Raushet
Kreativitet
Ansvarlighet
Kompetanse

Det kristne verdigrunnlaget

Omsorg for hele mennesket har vært en målsetting i Betanias virke. Det helhetlige menneskesynet har stått sentralt på Betania lenge før holismen ble et viktig begrep i norsk medisinsk behandling. At kropp og psyke utgjør en vekselvirkende helhet er forlengst blitt en allmenn erkjennelse. Ved Betania er også den religiøse dimensjonen en viktig del av denne helheten. Dette skjer uten at beboerne utsettes for religiøst press. Vi gir imidlertid tilbud blant annet i form av andakter der kristne fellesverdier fremholdes. Beboere som ber om det, får samtale om religiøse spørsmål som opptar dem. Likeså finnes kristne symboler i pyntegjenstander og bibelske motiver i malerier o.l. På denne måten klargjør vi vårt ståsted både overfor pasienter og pårørende. Det kristne verdigrunnlaget ligger i Jesu lære hvor Han setter verdien av det enkelte menneske høyere enn hele den materielle verden, og i Hans bud om å elske vår neste som oss selv. Dette fordrer et sterkt engasjement i å se når andre trenger vår hjelp, samtidig som vi respekterer deres valg og de grenser den enkelte setter rund seg.
I sum uttrykker dette vårt syn på menneskeverdet og er basis for vår grunnholdning i møte med våre beboere og medarbeidere.

Vi ønsker først og fremst at vårt verdisyn gjennom holdninger hos våre medarbeidere skal skape en atmosfære av trygghet.

 

 

Kompetanse

 

4
3
2
1